Logo instagram

V Anna Maria de Saavedra

Convoquen la Cultural Llibreria i Edicions i Propostes Culturals Andana amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Bases:

  1. Hi poden participar tots els autors i autores residents a la comarca de l'Alt i Baix Penedès sense límit d'edat, tota vegada que el requisit bàsic per presentar-se és no haver publicat mai cap treball de creació literària per a adults en solitari.
  2. Les obres presentades poden abastar tots els àmbits de la creació literària: novel·la, recull de contes, teatre, dietari, memòries, assaig, poesia o recull de poemes, adreçats a lectors adults. Queden excloses, per tant, les obres de creació literària adreçades al públic infantil o juvenil, així com les obres de caire acadèmic o científic.
  3. Les obres en prosa poden tenir una extensió màxima de 54.000 paraules. Els poemes o recull de poemes poden tenir una extensió màxima de 1.800 versos.
  4. Els originals s'han de presentar per triplicat, enquadernats i impresos amb lletra tipus Times a cos 12, a doble espai (1,5 línies) i a una única columna; s'han d'adreçar, per correu, missatger, o lliurar en mà, a La Cultural Llibreria (carrer de Sant Joan, 12 - 08720 Vilafranca del Penedès). En qualsevol cas, han de portar, ben visibles a la portada, el títol de l'obra i un pseudònim o lema i han d'anar acompanyats d'una plica tancada, a l'exterior de la qual hi ha de constar el mateix pseudònim o lema que el de l'obra que acompanya i, a l'interior, les dades de l'autor o autora: nom i cognoms, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte.
  5. El termini de presentació d'originals finalitza el dia 25 de juny de 2021 a les 20:30 hores.
  6. Un jurat qualificat, integrat per escriptors i representants de la llibreria i l'editorial, emetrà el seu veredicte, que serà inapel·lable, el 13 de setembre de 2021, per tal de fer possible l'edició d'un mínim de 500 exemplars de l'obra guanyadora i la seva distribució a les llibreries durant la campanya de Nadal d'enguany, sempre i quan les circumstàncies excepcionals que estem vivint ho permetin.
  7. L'autor o autora, a més de veure-la publicada, podrà disposar d'un mínim de 50 exemplars de la seva obra en concepte de drets d'autor.
  8. Els autors o autores podran recuperar els treballs no premiats a la mateixa llibreria abans del 30 de novembre de 2021. Passat aquest termini els originals que no hagin estat recollits seran destruïts.
  9. El jurat de la convocatòria Anna Maria de Saavedra d'ajut a l'edició de primeres obres queda facultat per resoldre qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases.

El vostre navegador ha de permetre l’execució de Javascript. Si sorgeix algun inconvenient, verifiqueu les condicions de seguretat del navegador.

Copyright © 2008-2020 Edicions i Propostes Culturals Andana
C/ La Parellada, 19, 2n, 2a - 08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona
Tel. 93 890 62 79

Tots els drets reservats
| Avís legal |